વડાપ્રધાન અને રાજનેતાઓના ભ્રષ્ટાચારની તપાસની વિગતો જાહેર ન કરવા લોકપાલને કહેવાયું

The Ombudsman was asked not to disclose details of the investigation of the Prime Minister and the politicians

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.