દેશના લોકો આત્મનિર્ભર છે, સરકાર ભગવાન ભરોસે છે – કોંગ્રેસ

The people of the country are self-reliant, the government trusts God - Congress

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.