ગુજરાતે, સ્કેટીંગમાં વિશ્વ વિક્રમ કરીને ગિનિસ બુક ઓફ વર્લ્ડ રેકોર્ડમાં સ્થાન મેળવ્યું

Topped the Guinness Book of World Records.

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.