2018-19માં 7 રાષ્ટ્રીય રાજકીય પક્ષોની કુલ આવક: રૂ. 3749.37 કરોડ, કોણ આપે છે પૈસા ?

Total income of 7 National political parties in FY 2018-19: Rs 3749.37 cr.

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.