માર્ગ અકસ્માતમાં કયા શહેરમાં ક્યાં વિસ્તારમાં સૌથી વધું અકસ્માત થાય છે ?

Which city has the highest number of accidents in a road accident?

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.