સૌરભ દલાલે પ્રજાના 90 પ્રશ્નોના જવાબો કેમ ન આપ્યા ?

Why didn't Saurabh Dalal answer 90 questions to the people?

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.