સમૃદ્ધ ગણાતા અમદાવાદમાં કંગાળ બાળકો કેમ? નબળા મુખ્ય પ્રધાન રૂપાણી જવાબદાર

Why poor people in Ahmedabad considered rich? Weak chief minister Roopani responsible

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.