અમદાવાદમાં રૂ. ૩૩પ કરોડના 7 બનશે, 60 પુલ હયાત છે

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.