આરોગ્ય માટેના વિવિધ ફાયદાઓ ધરાવતા આ દૂધને કારણે બજારમાં એક નવું ક્ષેત્ર ખૂલ્યું છે.

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.