ગાંધીનગરમાં પાણીના મીટર કાઢી નાંખ્યા, હવે રાજ્યમાં લગાવાશે

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.