ગુજરાતની જેલમાં ફોન કેટલા પકડાયા ?

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.