ગુજરાતમાં 100 લગ્ને 25 લગ્ન નાની ઉંમરની છોકરી સાથે થાય છે, 14 દુલ્હન પડકાઈ

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.