ગુજરાતમાં 30 હજાર તબિબો ડોક્ટર લખેલી નેમ પ્લેટ નહીં વાપરે. 

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.