ગુજરાતી કઈ જાતિ ? દીર્ઘકપાલ, આર્મેનોઇડ કે ઑસ્ટ્રોલોઇડ ?

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.