ડિપ્લોમા-ડિગ્રી ઇજનેરીની સરકારી કોલેજોમાં બેઠકો ખાલી હોવા છતાં વિદ્યાર્થીઓએ નછૂટકે પ્રાયવેટ કોલેજોમાં પ્રવેશ લેવો પડે તેવી સ્થિતિ

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.