દેવભૂમિની ભૂમિ અપવિત્ર કોણે કરી ?

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.