નિયમો વગર રોડ પહોળો કરતાં રૂ.500 કરોડ વડોદરામાં ચૂકવવા પડશે

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.