પરંપરાગત સ્ત્રોતોથી સ્વત્પાદિત વીજ વપરાશ યુનિટ દીઠ 55 પૈસાને બદલે  60 પૈસા

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.