પ્રાથમિક શાળાઓમાં ઓનલાઇન હાજરીના અમલ પછી ત્રણ માસમા ૪૧૧ શિક્ષકો મંજુરી વગર ગેરહાજર

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.