ફેસબુક કે ફેકબુક, ભાજપના સૌથી વધું બોગસ ફેસબુક છતાં કોઈ પગલાં નહીં

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.