બાયડ નજીક ખેતરમાં વીરપ્પનનો ત્રાટક્યા : ૩ લાખના ૭ ચંદનના ઝાડ કટરથી કાપી ચોરી કરી ફરાર

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.