મૂળ માર્ગ નહીં મળે તો બુલેટ ટ્રેનને પણ માર્ગ નહીં આપીએ

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.