મોબાઈલ ફોન એપની મદદથી વસતી ગણતરી કરાશે, ગોટાળાને અવકાશ, ડેટા બદલાઈ શકે

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.