મોરબીને કચ્છ લોકસભાની અલગ કરો, કોઈ ધ્યાન આપતું નથી

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.