રાજ્યમાં 30 લાખ કામ પડતર હોવાનો અંદાજ, અધિકારીઓ કામ કરતાં નથી

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.