લોકોના પરસેવાની કમાણી દંડમાં, ટ્રાફિક પોલીસ ગુજરાતીઓ પાસેથી વર્ષે 600 કરોડ પડાવશે  

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.