વાવ તાલુકાના સરહદી તાલુકાના ગામોમાં પાણી પહોંચતું નથી

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.