વૃક્ષોના નિકંદનના ભોગે આ તે કેવો વિકાસ?

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.