શામળાજીનું કૃષ્ણ મંદિર સૂર્ય ગ્રહણમાં ખૂલ્લું રહ્યું

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.