શિક્ષીકા અને 8માં ધોરણમાં ભણતો શિષ્ય ભાગી ગયા

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.