શેરડીના સાંઠા પર સેક્રીન અને સાઈટ્રીક એસિડનો છંટકાવ

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.