સરપંચને છોડાવવા ગ્રામજનો રસ્તા પર ઉતરી આવ્પયા

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.