સળંગ 21 ઓવર મેઈડન્સ નાંખનારા બાપુ નાડકર્ણીનું 86 વર્ષે અવસાન

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.