સહકારી સંસ્થામાં ડૂબત લેણા ફંડ બે ગણું હોય તો હવે 8 ટકા કપાત રહેશે

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.