સાત લાખ ઝુંપડાઓને સ્થાને પાકા મકાનું ભાજપનું વચન ફોક

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.