“સાહેબ, મેં મારા ત્રણ સંતાનોના ગળા કાપી મારી નાખ્યા છે”!!

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.