હવે નવો રૂ. 3000 કરોડનો સફાઈ વેરો શહેરી પ્રજા પર આવી રહ્યો છે

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.