૧૦૮ પોલીસ ઇન્સ્પેકટરોની સીધી ભરતી થઈ 

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.