ગાંડીરે ગાંડી ગુજરાત તારી ગાદી ગાંડી

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.