27 કંપનીઓએ વડોદરામાં 700થી વધુ યુવાનોને નોકરી આપી

27 companies employ more than 700 youths in Vadodara

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.