30 ટકા સુખી લોકોએ સરકારી અનાજ જતું કરવાની ઉદારતા બતાવી – GoG

30 per cent happy people show generosity in giving away government grain - GoG

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.