રૂ.500 અને 1000નો વાહન ડીટેન દંડ ચૂકવવા તૈયાર રહો

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.