6500 કટ્ટા ડીએપી ખાતર પરત કરાયું

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.