દિયોદર તાલુકાનું સોની કેન્દ્ર ધોરણ-૧૨ (સા.પ્ર.)ના  ૯૭.૭૬ ટકા સાથે રાજયમાં પ્રથમ

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.