બેટદ્વારકાના મંદિરના 3 જમણેરી શંખ, કોરોના વાયરસને નાશ કરી શકે તેમ છે ?

Can the right-wing conch of the Betwaraka Temple destroy the Corona virus?

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.