ગુજરાતમાં 45 વર્ષથી ક્લોરપાયરિફોસ જંતુનાશક વિનાશ વેરી રહ્યું છે

Chlorpyrifos has been suffering from pesticide destruction in Gujarat for 45 years

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.