945 ઝોનના 5 હજાર વિસ્તારો કનેટેનમેન્ટ જાહેર, 4.28 લાખ કુટુંબના 20 લાખ માણસો

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.