રાજ્યની ૮ કચેરીઓમાં  દસ્તાવેજ નોંધણી માટે ઓનલાઇન સમય ફાળવણી કરવાનો નિર્ણય

Decision to allocate time online for document registration in 6 offices of the state

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.