શિક્ષણ બોર્ડના ઘોરણ 10 અને 12ના ચાર કરોડ દસ્તાવેજોનો ડિજિટલ વેપાર શરું કરાયો

Digital marketing of four crore documents of the Board of Education of 10 and 12 started

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.