7 છોકરીઓની માતા રૂડીબેનને જોડીયા બાળકો જન્મ્યા, ડો.મોહિલએ કોઈ ચાર્જ ન લીધા, કરીયાણું ભરી આપ્યું

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.